Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

w GIDLACH

 

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.

3. Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, pomagać dzieciom oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne oraz kulturalne, podejmować własne działania w środowisku szkolnym i lokalnym.

4. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w Klubie.

5. Do Szkolnego Klubu Wolontariatu  mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.

 

Rozdział II

CELE DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 

1. Celem wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej

2. pomocy innym, rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 

1)      zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

 

2)      angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

 

3)      promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

 

4)      organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

 

5)      tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;

 

6)      pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

 

7)      wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

 

8)      promowanie idei wolontariatu;

 

9)      prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;

 

10)  angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

 

 

 

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 

 1. Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu tzn. nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia.

 

 1. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc,

tam, gdzie ona jest potrzebna.

 

1) Warunkiem wstąpienia do Klubu  jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)- załącznik nr 1.

2)      Po wstąpieniu do Klubu  uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i Regulaminu, obowiązującego w szkole.

3)      Członkowie Klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

4)      Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

5)      Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.

6) Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza –załącznik nr 2 wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz, której wolontariusz działa.

 

7) Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

 

8) Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując    swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

 

9) Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

 

10) Każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie  Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

11)  Członkowstwo w Klubie ustaje poprzez:

a)      ukończenie lub zmianę szkoły;

b)      dobrowolne wystąpienie z Klubu;

c)      skreślenie z listy wolontariuszy, w sytuacji rażącego naruszenia niniejszego Regulamin.

O skreśleniu z listy decyduje koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

12) Każdy członek Klubu ma prawo zrezygnować z udziału w podejmowanych działaniach i o tym   fakcie powinien poinformować koordynatora. Rezygnacja z udziału w akcji powinna nastąpić w czasie nieutrudniającym realizację zaplanowanych zadań,

 

 

 

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU

 

 1. Kubem opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym Klubem i uzyskał akceptację Dyrektora Szkoły.
 2. Koordynator Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych nauczycieli lub deklarujących pomoc – rodziców.
 3. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 4. Na koniec każdego półrocza odbywa się zebranie wolontariuszy z koordynatorem w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności.
 5. Koło prowadzi Dziennik aktywności. Wpisów do dziennika mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.

 

6.  Formy działalności:

 

1)      działania na rzecz środowiska szkolnego;

2)      działania na rzecz środowiska lokalnego;

3)      udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą Dyrektora Szkoły.

 

 1. Na każdy rok szkolny koordynator Klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

 

 1. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości na tablicy na korytarzu szkolnym i w zakładce na stronie internetowej szkoły.

 

 1. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z Koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

 

Rozdział V

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

 

 1. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;

 

 1. 2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi  w Statucie Szkoły.

 

 1. 3. Formy nagradzania:

 

1) pochwała Dyrektor Szkoły na szkolnym apelu;

2) przyznanie dyplomu;

3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;

4) pisemne podziękowanie do rodziców;

5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez lata nauki brał udział, w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w  działaniach szkolnych wynikających z planu pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

 

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. W ramach działalności wolontariatu na terenie szkoły funkcjonuje Szkolne Koło Caritas

koordynowane przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy ulicy Staszica 5

w   Częstochowie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny