Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach im. Józefa Piłsudskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pspgidle.szkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Ojrzyński, adres poczty elektronicznej sekretariat@pspgidle.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 605595109. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: ul. Szkolna 7, 97-540 Gidle

Opis ogólny budynku przy ul. Szkolnej 7

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek stanowi bryłę składającą się z 2 budynków połączonych ze sobą  łącznikiem. Na parterze znajdują się sale lekcyjne dla klas I-III, gabinet dyrektora, pedagoga i psychologa, sekretariat szkoły, biblioteka, czytelnia, sala nauczania indywidualnego, gabinet pielęgniarki szkolnej, sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, szatnie sportowe wraz z toaletami, pokój nauczycieli wych. fizycznego oraz szatnie szkolne dla uczniów klas II-III oraz toalety. Na I piętrze  znajdują się sale lekcyjne, sala nauczania indywidualnego, toalety oraz izolatorium. W piwnicy znajdują się szatnie szkolne dla uczniów klas IV – VIII oraz klasy pierwszej, kuchnia, stołówka, świetlica szkolna.

Do budynku szkoły prowadzą 4 wejście. Wejście główne – centralne od ul. Szkolnej do budynku jest dla interesantów, uczniów, rodziców. Wejście boczne, również od ul. Szkolnej jest dla uczniów, nauczycieli.

Na parterze budynku w wejściu głównym znajduje się  ,,portiernia” – pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji oraz nadzoruje wejścia i wyjścia. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie.

Od drzwi wejściowych, występują ograniczenia w postaci schodów. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób niepełnosprawnych jest wejście boczne od ul. Ogrodowej. Wejście dostosowane jest do ich potrzeb, nie jest wyposażone  w pochylnię, ponieważ nie ma tam barier architektonicznych. Szerokie drzwi umożliwiają wjazd wózkiem, jest ono oznakowane. Można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 34/3272127 .

Budynek nie jest wyposażony w windę. 

Na parterze mogą poruszać się osoby niepełnosprawne bez żadnych ograniczeń architektonicznych.

Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych ( wjazd od ul. Ogrodowej). Przed budynkiem jest jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W dwóch toaletach; na parterze i na I piętrze zostały zamontowane poręcze dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą  przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: sekretariat@pspgidle.pl , tel./faks: 34/3272127.

Dziennik Podawczy  znajduje się w sekretariacie szkoły na parterze.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów /środków wspierających komunikowanie się:

kontakt telefoniczny: 34/3272127

kontakt korespondencyjny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego, ul. Szkolna 7, 97-540 Gidle; e-mail: sekretariat@pspgidle.pl

nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego przez stronę internetową

nie ma pomocy tłumacza migowego - kontakt osobisty

nie ma możliwości przesyłania SMS, MMS

nie ma możliwości komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

nie ma urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np.:pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny