Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin stypendium

I. Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla klas IV – VIII.

1. Uczeń ubiegający się o stypendium naukowe osiągnął:
a) średnią ocen 5,5 i więcej oraz wzorowe zachowanie

b) bierze udział w wojewódzkich konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub jest finalistą różnych ogólnopolskich konkursów organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN z 18 VIII 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkurów, turniejów i olimpiad.

c) inicjował i brał udział w pracach na rzecz szkoły ( uroczystości, akademie, akcje charytatywne i okolicznościowe i wszelkie działania społeczne, tj. Samorząd Uczniowski, Wolontariat, ZHP i inne).

Stypendium przyznawane jest jednorazowo na koniec każdego roku szkolnego.

II. Tryb przyznawania stypendium.

1. Dyrektor szkoły powołuje komisje stypendialną, w której skład wchodzą:

- Dyrektor szkoły
- Opiekun Samorządu Uczniowskiego
- Przewodniczący Samorządu Szkolnego
- Dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej
- Przewodniczący Rady Rodziców

2. Wniosek pisemny o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej po zasięgnięciu opinii o swoich wychowankach u nauczycieli przedmiotów.

3. Wnioski składane są do komisji stypendialnej przez wychowawców w terminie do 15 czerwca każdego roku szkolnego.

4. Z niniejszym regulaminem należy zapoznać uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.

5. W przypadku wyłonienia dwóch lub większej ilości kandydatów o przyznaniu stypendium decyduje komisja większością głosów.

6. W przypadku braku kandydatów spełniających kryteria, stypendium nie zostaje przyznane.

7. Komisja w ciągu 7 dni zobowiązana jest wyłonić ucznia, który otrzyma stypendium.

8. Sylwetka ucznia, który otrzymał stypendium zostanie przedstawiona na stronie internetowej szkoły.

9. Każdy uczeń, który chce pretendować do stypendium za wyniki w nauce, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

10. Każde spotkanie komisji stypendialnej jest potwierdzone protokołem.

11. Decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z komisja stypendialną w przypadkach:

- rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia,
- nagannej postawy moralno – etycznej ucznia.
      

III. Wniosek powinien zwierać:


1. informacje o średniej ocen na koniec roku szkolnego i ocenie z zachowania,

2. informacje o udziale w konkursach i olimpiadach.


IV. Postanowienia końcowe.

1. „Najlepszy uczeń”  nagrodzony stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce – średnia powyżej 5,5 oraz wzorowe zachowanie otrzyma pamiątkowy dyplom wraz z czekiem.

2. Rodzic odbiera nagrodę pieniężną na podstawie czeku w sekretariacie szkoły.

3. Regulamin przyznawania stypendium Rady Rodziców znajduje się w teczkach wychowawców klas.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny