Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia

HISTORIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GIDLACH

Szkoła Podstawowa w Gidlach jest zaliczana do najstarszych w naszym państwie. Dokładna data jej założenia nie jest niestety znana, wiadomo jednak na pewno, że mieściła się przy starym, modrzewiowym kościółku z XII wieku.

Pierwsze wzmianki pisemne na temat placówki, datowane na rok 1808, mówią o przywilejach szkoły elementarnej. Najważniejszy dokument szkolny pochodzi z 12 stycznia 1916 r. i dotyczy szkoły dwuklasowej.

 

Tablica pamiątkowa

 

Szkoła szczęśliwie przetrwała czasy dziejowych burz, wojen i przemian ustrojowych. W czasie trwania  I wojny światowej { w 1915 roku}, gdy przez Gidle przechodziły  obce wojska, budynkowi  groziło zniszczenie - ocalał dzięki mieszkającemu tam pisarzowi gminnemu. Po zakończeniu wojny, w  całkowicie polskiej już wówczas szkole, rozpoczął pracę pierwszy nauczyciel – Henryk Słomka.

Historyczną datą jest także 30 marca 1919 r., kiedy to w celu upamiętnienia pierwszej niedzieli wiosennej w wolnej, zjednoczonej Polsce, uczniowie posadzili na gidelskim rynku dąb, zwany „Drzewem Wolności”. Drzewo to jest dziś żywym świadkiem tamtych dni.

W 1919 r. gidelska podstawówka była szkołą trzyklasową o pięciu oddziałach. Jednak ilość dzieci stale się zwiększała. Już 4 lata później szkoła liczyła 6 oddziałów  i 5 nauczycieli , przy ogólnej ilości 236 uczniów.

Od 19 września 1928 r. do gidelskiej szkoły wprowadzono obowiązek noszenia ściśle określonego stroju uczniowskiego. Chłopcy nosili jednakowe, granatowe rogatywki ze srebrnym galonikiem, natomiast cechą charakterystyczna stroju dziewcząt były granatowe berety.

Kolejną ważną datą w historii szkoły jest dzień 19 grudnia 1927 r. Wówczas to Dozór Szkolny wystąpił z wnioskiem do Inspektoratu Szkolnego Powiatu Radomszczańskiego o podniesienie stopnia organizacyjnego placówki do poziomu szkoły siedmioklasowej. Postulowano także konieczność budowy nowego budynku szkolnego. Inwestycja ta napotykała na liczne trudności i przeszkody, w końcu jednak udało się ją rozpocząć.   Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę siedmioklasowej szkoły powszechnej odbyło się 6 lipca 1929 r. Uroczystości rozpoczęto nabożeństwem o godz. 10.00 w zabytkowym, gidelskim kościółku. Stamtąd pochód wyruszył na plac szkolny, gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia i poświęcono fundamenty budynku. Pierwsza cegiełkę złożył starosta radomskowski {radomszczański}, Stanisław Szer. Odczytano akt następującej treści: „Działo się w Gidlach dnia 6 lipca 1929 roku, czyli w 11-tym roku odrodzonej, wolnej Polski”.  Dokument ten,  po podpisaniu przez głównych świadków ceremonii, został umieszczony w szklanym słoju i zamknięty w puszce, wmurowanej w fundamenty szkoły. Jego kopię przekazano do Urzędu Gminy Gidle {funkcję wójta piastował wówczas Tomasz Strączyński}. Do aktu dołączono - jako ślady życia kulturalnego - trzy  wychodzące w tym czasie gazety i trzy monety obiegowe.

Patronem gidelskiej szkoły został Marszałek Józef Piłsudski. Dzień jego imienin, przypadający na 19 marca , był wolny od zajęć. Po mszy świętej i uroczystościach szkolnych wysyłano do Naczelnika Państwa depeszę z życzeniami.

Imię Marszałka Polski czczono także podczas obchodów Święta Niepodległości. Szczególnie podniosły charakter obchody te miały w 1932 roku, kiedy to nauczyciele gidelskiej szkoły złożyli Komendantowi uroczyste ślubowanie. Rok później, 19 marca, dokonano poświęcenia nowego sztandaru szkoły.

Historia gidelskiej podstawówki  ma także i białe karty. Wypełniają je lata 1935-1940. Z tego okresu nie zachowały się bowiem żadne wzmianki o życiu i funkcjonowaniu placówki. Dopiero, gdy jej kierownikiem we wrześniu 1940 r. został Adolf Bandas, sytuacja uległa zmianie. Przystąpił on bowiem do spisywania kroniki szkolnej, i to z jego zapisków dowiadujemy się m.in. , że w drugim roku wojny w budynku szkoły stacjonowały wojska niemieckie. Zajęcia odbywały się w dwóch izbach, wynajętych w fabryce pługów Józefa  Sucheniego w Gidlach. Warunki do nauki i pracy były bardzo trudne. Dzieci nie posiadały podręczników do języka polskiego, nie odbywały się lekcje historii i geografii. Ciągłe lustracje i rewizje, łapanki i aresztowania paraliżowały pracę nauczycieli. Na 260 uczniów przypadało ich tylko 4.

20 sierpnia 1942 r. szkoła wróciła na krótko do swojego budynku, aby w maju 1943 r. znów go opuścić.

Po wojnie budynek został odnowiony, szkoła utraciła jednak imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przez kolejnych 12 lat była placówką bezimienną. Pamiętano jednak o kolejnych rocznicach istnienia szkoły , z których najważniejsza – 150 – przypadła na 14 czerwca 1959 roku. Ten ważny moment poprzedziły liczne przygotowania i prace społeczne  ze strony dzieci, nauczycieli i rodziców. Kierowniczką szkoły była wówczas pani Daniela Wójcik. Podniosłą uroczystość zakończono zamontowaniem pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez miejscowe społeczeństwo.

7 listopada 1967 roku szkole zostało nadane imię nowego patrona – radzieckiego partyzanta Jakuba Salnikowa „Jaszy”, poległego na ziemi radomszczańskiej w 1944 roku. Imię to szkoła nosiła 24 lata.

Z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego, dyrektorki szkoły, pani Krystyny Nowak, Rady Pedagogicznej oraz  Komitetu Rodzicielskiego w dniu 12 maja 1991 roku przywrócono Publicznej Szkole Podstawowej w Gidalch imię jej pierwotnego patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Za zgodą przeora klasztoru Ojców Dominikanów, w pierwszą niedzielę maja, podczas odpustu,  przeprowadzono kwestę na nowy sztandar dla szkoły. Jego poświęcenie i nadanie mu imienia nastąpiło 9 maja 1993 roku, podczas mszy świętej, którą na placu szkolnym celebrował ksiądz prałat Marian Dumała.

 

 

W tym samym roku, wiosną, z inicjatywy ówczesnego dyrektora placówki, p. Janusza Pachulskiego, ruszyła budowa długo oczekiwanej i jakże potrzebnej sali gimnastycznej. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 12 maja 1996 r. Wraz z salą gimnastyczną do użytku oddano również 3 klasopracownie.

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIDLACH – KALENDARIUM

 

1808 r . – nadanie szkole w Gidlach przywileju szkoły elementarnej. Nauczycielem był Piotr Eigsztein, nie władający językiem polskim. Miejscowa społeczność wniosła więc prośbę o zmianę nauczyciela do Prefektury Izby Edukacyjnej.

29 października  1808 r. – w szkole rozpoczął pracę nauczyciel Wojciech Wiśniowski {pracuje tu do kwietnia 1811 r.}. Do szkoły uczęszczało 6 dzieci szlacheckich

i 20 gminnych w wieku 9-13 lat. Uczyły się po polsku, niemiecku i łacinie.

kwiecień 1811 r. – w szkole uczył nauczyciel Walenty Woytasiński.

30 marca 1821 r. – następcą Woytasińskiego został Józef Koczanowski.

1821 r. – w Gidlach wybudowano pierwszy dom na cele szkolne. Najprawdopodobniej był to dom, znajdujący się na ul. Częstochowskiej, naprzeciwko modrzewiowego kościółka.

3 sierpnia 1831 r. – J. Koczanowski złożył raport o złej frekwencji dzieci w szkole z powodu panującej w Gidlach cholery. Ostatnie sprawozdanie tego nauczyciela jest datowane na rok 1837; dalsze jego losy nie są znane.

Styczeń 1839 r. – pracę w szkole rozpoczął nauczyciel Józef Wojcikowski.

7 maja 1842 r. – szkołę wizytował Dyrektor Gimnazjum Gubernialnego w Piotrkowie; „Uwagi dawano: by w szkole dziennik właściwy był zaprowadzony, żeby uczniowie mieli jednakowe książki i regularnie do szkoły chodzili, w nauce religii i moralności utwierdzali się i ku Monarsze przychylnemi byli”.

Kolejne wizytacje szkoły odbywały się 28 kwietnia 1843 r. , 13 marca 1844 i

7 grudnia 1844. J. Wojcikowski ostatnie sprawozdanie złożył za rok szk. 1845/46. Co się z nim później stało, trudno ustalić.

1846/47 – na krótko szkołą kierował nauczyciel Roman Strzembosz, który zmarł w 1847 r. Jego następcą został Józef Jagodziński. Po nim do roku szk. 1857/58 pracował w szkole Hieronim Rykalski.

1862 – 1864 – nauczycielem w gidelskiej szkole był Leopold Strączyński.

1864/65 – w szkole uczył Jakub Brylik; nauczyciel ten do 1869 r. składał Dyrekcji Naukowej Łódzkiej sprawozdania w języku rosyjskim.

1861 r. – wobec tragicznego stanu budynku szkolnego niejaki Aleksander Skrzyński wypożyczył na pomieszczenie szkolne dom w Gidlach pod nr 15 wraz z zabudowaniami gospodarczymi za sumę 45 rubli srebrem rocznie. W tym czasie opiekunem szkoły był ks. Nowicki.

 

* * *

Lata od 1869 – 1915 r. – brak jakichkolwiek zapisków, na podstawie których można by zrekonstruować historię szkoły. Po wyjściu Niemców z Gidel {II wojna światowa} Adolf Bandas odnalazł część kroniki szkolnej, prowadzonej od roku 1923/24 do sierpnia 1935 przez kierownika szkoły J. Kupczyńskiego.

Jak wynika z tych zapisków, przed I wojną światową w gidleskiej szkole uczył nauczyciel o nazwisku Życzkowski. W czasie tej wojny szkoła mało ucierpiała, ponieważ w budynku mieszkał pisarz gminny.

Lata 1916-1926

12 stycznia 1916 r. – w Gidlach powstała szkoła dwuklasowa. Po wojnie uczył tam Henryk  Słomka.

31 sierpnia 1918 r. – po H. Słomce kierownictwo szkoły przejął Jan Kupczyński, który dokonał poważnego remontu budynku; szkoła była już wówczas  czteroklasowa i uczyło  w niej dwóch  nauczycieli.

20 marca 1919 r. – dzieci z gidelskiej szkoły zasadziły w rynku dąb - „Drzewo Wolności” - w celu upamiętnienia pierwszej wiosennej niedzieli w Wolnej Zjednoczonej Polsce.

23 września 1919 r. – rozporządzeniem Inspektoratu Szkolnego powiatu Radomskowskiego szkoła została przekształcona w trzyklasową o pięciu oddziałach; pracowało w niej  trzech nauczycieli.

1922/23 r. – szkoła była już czteroklasowa, z czterema nauczycielami.

1 września 1923 r. – w szkole funkcjonowało sześć oddziałów, w których uczyło pięciu nauczycieli.

15 kwietnia 1924 r. – w szkole obchodzono święto „Sadzenie drzewek”. Z tej okazji dzieci wsadziły 35 brzóz przy drodze od straży ogniowej w stronę Górki.

27 marca 1926 r. – dzieci wysadziły drzewkami {jesiony i klony}drogę od straży ogniowej aż do lasku w stronę Górki.

Rok szkolny 1927/28

29 października 1927 r. – w szkole odbył się odczyt okolicznościowy dla uczczenia prochów Nieznanego Żołnierza.

10 listopada 1927 r. – kolejne święto „Sadzenia drzewek”- dzieci wsadziły 250 brzózek na drodze w stronę Skrzypca.

16 listopada 1927 r. – na głosowaniu gminnym przegłosowano sprawę budowy nowego budynku szkolnego.

28 listopada 1927 r. – w szkole urządzono pogadankę z okazji 300. rocznicy zwycięstwa floty polskiej pod Oliwą.

10 grudnia 1927 r. – przeprowadzenie pogadanki dla uczniów w 77. rocznicę śmierci gen. Bema.

19 grudnia 1927 r. – Dozór Szkolny wystąpił z wnioskiem do Inspektora Szkolnego i Rady Szkolnej w sprawie budowy nowego budynku szkolnego i podniesienia stopnia organizacyjnego szkoły do rangi siedmioklasowej.

Rok szkolny 1928/29

19 września 1928 r. – rodzice zdecydowali,, by wprowadzić dla chłopców granatowe rogatywki ze srebrnym galonikiem, zaś dla dziewcząt granatowe berety, także ze srebrnym galonikiem. Postanowiono też założyć sklepik uczniowski.

27 października 1928 r. – decyzją Rady Pedagogicznej w szkole powstało Koło Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Jego opiekunem była nauczycielka,  pani Starowska.

11 listopada 1928 r. – dzieci szkolne wzięły udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. Spod dębu na gidelskim rynku pochód wyruszył na Mszę św. do kościółka, a stamtąd przeszedł do remizy strażackiej na uroczystą akademię.

5,6, i 7 lutego 1929 r. – z powodu silnych mrozów {do 36 st.C} szkoła była zamknięta.

6 lipca 1929 r. – w Gidlach odbyło się uroczyste poświecenie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły siedmioklasowej.

Rok szkolny 1929/30

22 listopada 1929 r. – postanowieniem Rady Pedagogicznej nauczyciele mieli obowiązek chodzić z dziećmi co niedzielę na wotywę do klasztoru O.O. Dominikanów.

10 marca 1930 r. – dzień imienin patrona szkoły, Józefa Piłsudskiego; dzień wolny od nauki. Dzieci były na nabożeństwie w klasztorze, potem w sali szkolnej za farą odbyła się uroczystość, upamiętniająca osobę J. Piłsudskiego. Następnie wysłano do Marszałka depeszę następującej treści: „Ukochany Marszałku, przyjm serdeczne życzenia od wychowanków i nauczycielstwa szkoły Twego imienia w Gidlach, pow.Radomsko”.

8 czerwca 1930 r. – Komitet Budowy Szkoły urządził loterię fantową; zysk przeznaczono na budowę szkoły.

28 i 29 czerwca 1930 r. – w szkole po raz pierwszy urządzono wystawę prac uczniów. Eksponaty rozmieszczono działami: język polski, rachunki, roboty ręczne, geografia i przyroda. Ogółem obejrzało ją 200 osób.

7 lipca 1930 r. – 18 chłopców ze szkolnej straży ogniowej z nauczycielem, p. Stanisławem Gruchotem na czele wzięło udział w zjeździe i konkursach straży pożarnych całego powiatu. Była to jedyna straż szkolna w całym powiecie. W nagrodę za dobre wyniki w rywalizacji chłopcy otrzymali 100 zł na ekwipunek oraz list pochwalny.

30 sierpnia 1930 r. – w szkole utworzono siódmy oddział.

Rok szkolny 1930/31

11 października 1930 r. – szkoła świętowała 25-lecie walki o szkołę polską; odbyła się pogadanka i śpiewy chóralne.

20 października 1930 r. – obchodzono 10. rocznicę zwycięskiego odparcia najazdu bolszewickiego.

29 listopada 1930 r. – obchodzono w szkole 100. rocznicę wybuchu powstania listopadowego; w kościele parafialnym odbyła się Msza św., a następnie w remizie strażackiej p. Gruchot wygłosił okolicznościowe przemówienie, śpiewał chór szkolny, dzieci deklamowały wiersze. Wieczorem odbył się odczyt z przezroczami dla dzieci pod kierunkiem nauczycielki, p. Józefy Kupczyńskiej.

Grudzień 1930 r. – w sali szkolnej za farą urządzono świetlicę dla dzieci, czynną 4 razy w tygodniu w godz.15.00-17.00. Korzystało z niej dużo dzieci, odrabiając pod okiem nauczycieli pracę domową.

Rok szkolny 1931/32

9,10 i 11 grudnia 1931 r. – przeprowadzono drugi powszechny spis ludności {nauka w szkole byłą zawieszona}. Według tego spisu w gminie Gidle zamieszkiwały 5564 osoby, z tego 1489 w samych Gidlach. Gmina posiadała 6 szkół: w Gidlach

{7 kl.}, w Wojnowicach {3 kl}. W Stęszowie {1 kl.}, w Kotlinie {1 kl.}, we Włynicach {1 kl.}, w Strzałkowie {3 kl.}.

19 marca 1932 r. – w szkole odbyła się uroczysta akademia ku czci Pierwszego Marszałka J. Piłsudskiego.

Od 1 marca do 1 czerwca 1932 r. - w szkole zorganizowano dożywianie dzieci bezrobotnych i biednych {60 dzieci dostawało śniadanie}.

Sierpień 1932 r. – Polski lotnik Franciszek  Żwirko wygrał międzynarodowe zawody lotnicze w Berlinie.

Rok szkolny 1932/33

10 września 1932 r. – o godz.10.00 wybuchł w Gidlach pożar, spowodowany iskrami od młockarni. Zapaliła się sterta wymłóconej słomy, kilka metrów od stodoły szkolnej. Dzieci ze starszych oddziałów wraz z nauczycielem, p. Bartkiewiczem, gasiły ogień. Niestety, wiatr spotęgował żywioł i przeniósł go na sąsiednie budynki- spalił się cały róg ulicy po prawej stronie w kierunku remizy strażackiej. Na szczęście udało się ocalić szkołę i kościółek. W gaszeniu ognia pomagało 8 straży pożarnych z okolicy.

24 września 1932 r. – w kościele parafialnym w Gidlach zostało odprawione nabożeństwo żałobne za duszę śp. Michaliny Mościckiej, żony Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego. W nabożeństwie wzięły udział wszystkie stowarzyszenia i związki młodzieży, uczniowie, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz miejscowa ludność. Następnie pochód udał się do remizy strażackiej na uroczystą akademię.

11 września 1932 r. – Żwirko wraz z inż. Wigurą zginęli w katastrofie lotniczej pod Cieszynem.

2 listopada 1932 r. – w Gidalch odbyło się żałobne nabożeństwo za dusze zmarłych lotników, a następnie uroczysta akademia w remizie strażackiej.

7 listopada 1932 r. – w sali szkolnej odbył się pokaz żywych zwierząt egzotycznych. M.in. można było zobaczyć małpy, krokodyla, niedźwiadka, jeżozwierza, panterę.

11 listopada 1932 r. – odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. Pochód wyruszył spod „Dębu Wolności” do kościoła parafialnego. Wzięli w nim udział harcerze, uczniowie szkoły, orkiestra, Strzelcy, Straż Ogniowa, przedstawiciele poczty, policja, nadleśnictwo, sztandar Polskiej  Macierzy Szkolnej, reprezentanci okolicznych szkół. Po nabożeństwie odbyły się uroczystości w remizie strażackiej. Nauczyciele złożyli Komendantowi ślubowanie.

7 listopada 1932 r. – postanowiono zorganizować stały chór szkolny pod kierownictwem p. Borkowej.

17 listopada 1932 r. – harcerze i harcerki z gidelskiej szkoły wysadzili drzewkami owocowymi {41 szt.} drogę za klasztorem w stronę Niesulowa.

19 marca 1933 r. – uczczenie imienin Marszałka i poświęcenie nowego sztandaru dla szkoły.

8 maja 1933 r. – ponowny wybór na Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.

16 maja 1933 r. – wysłano od ludności Gidel do I. Moscickiego list, wyrażający radość z powodu ponownego wyboru na prezydenta.

8 maja 1933 r. – kapitan Skarżyński przeleciał Atlantyk. Lot trwał dziewięć i pół godziny. Żaden lotnik świata nie odważył się dotąd przelecieć Atlantyku w tak małym samolocie.

10 maja 1933 r. – po raz pierwszy w Polsce obchodzono „Święto Lasu”. W tym dniu gidelskie dzieci udały się do lasu pod Niesulów. Tam przemówienie wygłosił Nadleśniczy, p. Świecicki. Nastepnie uczniowie zasiali trzy rzędy sosen i zasadzili kilkaset tych drzew. Przy drodze w lesie zasadzono dziesięć klonów.

Rok szkolny 1933/34

7 września 1933 r. – część dzieci wyjechała autem do Radomska, gdzie wyświetlano w kinie film dźwiękowy pt. „Pod Twą obronę’.

20 września 1933 r. – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej postanowiono wygłosić we wszystkich klasach pogadankę na temat Pożyczki Narodowej i zachęcić dzieci do udziału w subskrypcji {1 zł od dziecka w celu zakupu jednej obligacji o wartości 50 zł}

19 marca 1934 r. – imieniny Marszałka obchodzony równie uroczyście jak w latach ubiegłych.

Wiosna 1934 r. – ukończono dwie sale w nowym budynku szkolnym i postanowiono przenieść tam dwa oddziały. Część terenu przed gmachem zagospodarowano na ogród kwiatowy i warzywny.

Rok szkolny 1934/35

22 i 23 maja 1935 r. – wizytacja duszpasterska parafii Gidle przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Częstochowskiego Teodora Kubinę {odwiedził także gidelską szkołę i dokonał wpisu do kroniki}.

15 czerwca 1935 r. – zakończenie roku szkolnego w atmosferze żałoby po śmierci Marszałka J. Piłsudskiego.

25 sierpnia 1935 r. – w remizie straży ogniowej odbyła się loteria fantowa na dokończenie robót przy budowie wież w klasztorze. Szkoła ofiarowała 50 fantów, wykonanych przez dzieci na zajęciach praktycznych.

14 sierpnia 1935 r. – do nowego gmachu szkolnego wprowadził się kierownik szkoły, Jan Kupczyński. Jego mieszkanie składało się z kuchni i pokoju na parterze oraz pokoiku na piętrze.

 

Tutaj urywa się kronika, odnaleziona przez Adolfa Bandasa. Kolejne zapisy są już uczynione jego ręką.

 

*  *  *

Rok szkolny 1940/41

Kierownika szkoły, J. Kupczyńskiego wraz z żoną, Józefą, przeniesiono z Gidel do szkoły w Przerąbie. Powodem przeniesienia były osobiste nieporozumienia z Volksdeutschami Banasikami, którzy uważali, że Kupczyński nie odnosi się do nich z odpowiednim szacunkiem. Z dawnego grona nauczycielskiego w szkole pozostała tylko Irena Bartkiewiczowa, której mąż znajdował się w niewoli niemieckiej.

1 sierpnia 1940 r. – do szkoły został zamianowany Adolf Bandas, p.o. kierownika szkoły, a także nauczycielki: Leokadia Moskowińska i Eugenia Robakówna.

Z końcem sierpnia 1940 r. szkołę  i mieszkanie kierownika zajęły wojska niemieckie, a nauka rozpoczęła się w dwóch izbach, wynajętych w fabryce pługów „Sucheni” i w jednej izbie ochronki. Warunki pracy były bardzo ciężkie. Niemcy zabrali dzieciom podręczniki do nauki j. polskiego, nie odbywała się nauka historii i geografii. Mimo zakazu Niemców dzieci przechowały duży procent zakazanych książek.

Na miejsce przeniesionej w ciągu roku szkolnego do Kłomnic p. Robakówny do szkoły przybyła nauczycielka Bronisława Sławeta.

Rok szkolny  1941/42

W budynku szkolnym nadal stacjonowało wojsko. Szkoła przeniosła się do domu

p. Borowieckiej {dawniej Sławety}i tam funkcjonowała w miarę dobrych warunkach. Niemcy zabrali dzieciom podręczniki do nauki religii.

W maju wizytowali szkołę inspektorzy niemieccy. Wizytacja miała charakter lustracji i rewizji uczniowskich teczek. Każde dziecko, które odpowiadało, że mieszka w Polsce, było strofowane. Uczniów w siedmiu klasach było 260. Pracowało tylko czworo nauczycieli.

Rok szkolny  1942/43

Szkoła wróciła na krótko do swego budynku, gdyż dom p.Borowieckiej zajęła żandarmeria niemiecka. W maju znów trzeba było opuścić gmach dla niem. wojska. Nauczyciele mieli do dyspozycji tylko jedną izbę w ochronce. Nauka odbywała się więc na 3 zmiany co drugi dzień. Warunki pracy były straszne. W zatrważający sposób obniżał się poziom nauki. Niemcy zaostrzyli represje wobec ludności.

17 czerwca 1943 r. szkołę wizytował inspektor polski, Henryk Lange, który podnosił na duchu nauczycieli i młodzież. W tym roku szk. A. Bandas i I. Bartkiewiczowa prowadzili tajne nauczanie.

Rok szkolny  1943/44

Warunki pracy w szkole nie uległy zmianie. W zimie  z powodu mrozów i braku opału często robiono przerwy w nauce. Panowały bardzo złe warunki higieniczne, a Niemcy nie zezwalali na dożywianie dzieci w szkole. Nadal prowadzono tajne nauczanie.

Jesień 1943 r. – okupanci rozstrzelali na Wygodzie 20 więźniów politycznych jako odwet za zabitego żandarma. Niedługo potem przeprowadzili pacyfikację całej wsi, paląc ja i zabijając jej mieszkańców.

Rok szkolny  1944/45

Warunki pracy w szkole bez zmian. Nie zmieniło się także grono pedagogiczne. Niemcy spotęgowali represje wobec ludności. Z racji tego, a także z  powodu wysyłania nauczycieli na przymusowe roboty, następowały częste przerwy w zajęciach szkolnych.

16 stycznia 1945 r. – Pierwszy dzień wolności! Armia Czerwona wyzwoliła kraj spod jarzma niemieckiego okupanta.

1 marca 1945 r. – szkoła w Gidlach wznawia zajęcia.

25 marca 1945 r. – przeniesienie się szkoły do własnego budynku, bardzo zniszczonego. Brakowało ławek, okien, drzwi i pieców, a także książek i pomocy naukowych.

Maj 1945 r. -  odchodzą ze szkoły I. Bartkiewiczowa {do Dobryszyc} i Leokadia Moskowińska {na Folwarki}. Na ich miejsce zostały mianowane: Katarzyna Makowiecka i Józefa Mirowska, wdowa po poległym w walce partyzanckiej z Niemcami kpt. Lucjanie Mirowskim.

Rok szkolny  1945/46

Budynek szkolny w okresie wakacji został odremontowany kosztem gminy (wydano ponad 30 tys. zł) .Do szkoły zapisało się 299 dzieci. Do grona przybyli Katarzyna i Stanisław Zatoniowie.

30 września 1945 – w szkole obchodzono „Dzień Spółdzielczości”. Otwarto spółdzielnię uczniowską.

31 października 1945 - opuszcza szkołę p. Józefa Mirowska, a na jej miejsce przybywa Alina Reymontówna.

16 lutego 1946 – odbył się w szkole uroczysty poranek z okazji 200. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki.

Rok szkolny  1946/47

Bronisława Sławetówna przenosi się do szkoły w Pławnie. Brak więc jednego etatu. Dzieci uczy się 293.

Ogrodzono całą posesję szkolną drucianą siatką, wykończono dwie izby na parterze i przeznaczono je na mieszkania dla nauczycieli. Fundusze na ten cel zebrano ze składek uczniowskich i imprez szkolnych.

26 kwietnia 1947 – z okazji ‘Święta Lasu” młodzież posadziła wokół szkoły akacje, klony, topole i dąb pamiątkowy.

Rok szkolny  1947/48

1 sierpnia 1947 r. – Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego zezwoliło na utworzenie w szkole ósmej klasy. Zapisało się do niej 39 dzieci.

Szkoła zyskała nowych nauczycieli: Walentynę Kantorosińską i Józefę Starostecką.

W wakacje przeprowadzono gruntowny remont budynku. Dla młodzieży zorganizowano świetlicę. Do szkoły zapisało się 333 dzieci.

17 kwietnia 1948 – w szkole zorganizowano poranek żałobny ku czci Generała Broni

K.arola  Świerczewskiego w pierwszą rocznicę śmierci.

Rok szkolny   1948/49

Do szkoły zapisało się 290 uczniów. Pani W. Kantorosińska została przeniesiona do szkoły w Pławnie.

1 maja 1949 r. – w ramach czynu pierwszomajowego w szkole, we wszystkich klasach zainstalowano głośniki radiowe.

W dniach 13-17 czerwca 1949 r. odbyły się w szkole po raz pierwszy egzaminy z j.polskiego i z matematyki w klasach V i VII.

Przez cały rok dożywiano 120 dzieci. Sieroty i dzieci biedne dożywiano bezpłatnie.

Rok szkolny  1949/50

Do 22 września pracowało tylko troje nauczycieli: Adolf Bandas, Natalia Blada i Edward Chmielarz. Potem doszły: Irena Zbierska i Stanisława Bzdak. Do szkoły uczęszczało 260 dzieci.

11 września 1949 – powołano Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, liczące 250 członków.

Październik 1949 - powstało w szkole Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, liczące 64 członków. Jego opiekunem był kierownik A. Bandas.

I października 1949 – powstała męska drużyna harcerska. Liczyła 33 członków. Jej opiekunem był Edward Chmielarz.

9 listopada 1949 -  I. Zbierska opuściła stanowisko w Gidlach, a na jej miejsce zgłosiła się Helena Malinowska.

6 grudnia 1949 – powstała żeńska drużyna harcerska, której opiekunem była Halina Malinowska.

Rok szkolny  1950/51

4 września 1950 – zorganizowano drużynę harcerską, liczącą 23 chłopców i 31 dziewcząt. Działała pod opieką E. Chmielarza.

17 września 1950 – powołano do życia Szkolne Koło Przyjaciół Żołnierza. Opiekunką koła była Natalia Blada.

Rok szkolny  1951/52

Wrzesień 1951 – z grona ubyła H. Malinowska, przeniesiona do Radomska. Przybył Gabriel Mikulski, Daniela Wójcik i Józef Gutfal.

Rok szkolny  1952/53

Ze szkoły ubyła: Natalia Blada i Józef Gutfal. Do pracy przystąpiły: Zofia Wieloch i Władysława Wiaderek, ucząca j. rosyjskiego. Odnowiono budynek szkolny. Do szkoły zgłosiło się 220 uczniów.

30 kwietnia 1953 – w czynie społecznym dzieci zasadziły przy drodze od szkoły do Niesulowa 150 drzewek owocowych.

Rok szkolny   1955/56

16 listopada 1955 – obowiązki służbowe w szkole objęła Helena Chmielarz w charakterze pracownika drużyny harcerskiej.

27 grudnia 1955 – Radio Moskiewskie w audycji popołudniowej przekazało gidelskiej szkole pozdrowienia i życzenia noworoczne.

Czerwiec 1956 – 33 dzieci zwiedzało odbudowującą się stolicę.

14 -16 marca 1956 r. – odbyły się żałobne apele z okazji śmierci Bolesława Bieruta. Dzieci wysłuchały uroczystości pogrzebowej przez radio.

Rok szk. 1957/58

Adolf Bandas, dotychczasowy kierownik szkoły,  przeszedł na urlop z powodu choroby serca.

Zastępstwo za okres jego urlopu objęła Daniela Wójcik.

24 października 1957 r. – odbyła się uroczystość inauguracyjna w związku z założeniem w Gidlach Uniwersytetu Powszechnego. W szkole dwa razy w tygodniu odbywały się wykłady profesorów z Radomska i Łodzi.

20 listopada 1957 r. – dzień wolny od zajęć w związku z wprowadzeniem po raz pierwszy w Polsce Dnia Nauczyciela.

7 stycznia 1958 r. – A. Bandas zrezygnował z kierownictwa szkoły. Jego obowiązki przejęła Daniela Wójcik.

28 lutego 1958 r. – na zebraniu rodziców wysunięto projekt otynkowania fundamentów budynku szkolnego. Postanowiono gromadzić fundusze na rozbudowę szkoły.

W czasie wakacji odremontowano szkołę: założono drewnianą poręcz na schodach, otynkowano fundamenty, zrobiono 26 nowych skrzydeł okiennych, odmalowano klasy i korytarze.

Rok szk. 1958/59

W szkole uczyło się 252 dzieci. Kierownikiem była p. Daniela Wójcik. Jest to rok jubileuszowy – szkoła obchodzi 150- lecie istnienia. Jesienią zebrano 40 tys. sztuk cegły na fundamenty pod salę gimnastyczną, której dotychczas szkoła nie posiadała.

23 marca  1959 – zmarł w wieku 48 lat były nauczyciel gidelskiej szkoły, Stanisław Zatoń.

Czerwiec 1959 – oddano nowe ogrodzenie od strony szosy, składające się z betonowej podmurówki i żelaznych prętów-sztachetek.

13 czerwca 1959 – wmurowano tablicę na frontonie szkoły, upamiętniającą 150-lecie istnienia szkoły. Umocowano także godło i szyld szkoły, którego dotąd nie było.

14 czerwca 1959 – bardzo uroczyście obchodzono 150-lecie istnienia szkoły.

Rok szkolny  1959/60

Do grona nauczycielskiego przybyła Elżbieta Noga.

1 października 1959 – rozpoczęcie roku szkolnego w Dwuletniej Szkole Przysposobienia Zawodowego, zorganizowanej przez D. Wójcik na polecenie władz oświatowych przy tutejszej szkole {44 uczniów}. Dyrektorem szkoły została Daniela Wójcik. Była to jedyna tego typu szkoła w powiecie.

Listopad 1959 – do szkoły nadszedł list z Kalifornii od Stanisława Szukalskiego, artysty-rzeźbiarza, urodzonego i wychowanego w Gidlach.

31 stycznia 1960 - odbył się pogrzeb Ludmiły Martynus-Medeckiej, wieloletniej nauczycielki jęz. rosyjskiego w szkole, urodzonej w Rosji, a osiadłej w Gidlach w czasie II wojny światowej.

1960 r. – ze względów rodzinnych kierowniczka szkoły, p. D. Wójcik przenosi się do Częstochowy i przekazuje obowiązki Marianowi Ościkowi – nauczycielowi geografii z Radomska.

Rok szkolny   1960/61

Szkołą, w której uczy się 306 uczniów, kierował Marian Ościk.

15 października 1960 – rozpoczęto zajęcia w Szkole dla Pracujących. Powstały trzy klasy:V, VI i VII.

Rok szkolny   1961/62

W szkole uczy się 305 uczniów  { w 10 oddziałach}. Szkołę Przysposobienia Zawodowego tworzą dwa oddziały z 62 uczniami.

Grono liczy 10 osób. W tym roku pracę w Gidlach zaczął Andrzej Kotas. Nauka odbywa się na dwie zmiany.

16 czerwca 1962 – decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej przyznano dotację na budowę domu nauczyciela.

Rok szkolny   1962/63

Na miejsce Z. Wróblewskiej i A. Kotasa przybyli: Klementyna Tazbir i Wanda Piotrkowska.

Szkoła liczyła 305 uczniów. Przeprowadzono ostatni nabór do Szkoły Przysposobienia Zawodowego {ogółem 70 osób}.

1 maja 1963 – uczniowie i grono pedagogiczne uczestniczyli w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego nowej szkoły w Pławnie.

Rok szkolny  1963/64

Naukę w szkole rozpoczęło 311 uczniów w 11 oddziałach. Pracę podjęła Ewa Kozłowska i Krystyna Strączyńska {nauczycielka ze szkoły w Garnku}.

3 września 1963 – okazyjna wizyta w szkole Ministra Oświaty Wacława Tułodzieckiego, który przybył w tych dniach do Radomska i Włynic zwiedzić szkoły – Pomniki Tysiąclecia.

18 kwietnia 1964 – rozpoczęto budowę domu nauczyciela.

Rok szkolny 1964/65

30 października 1964 – oddano w stanie surowym dom nauczyciela, wybudowany tuż za szkołą.

Rok szkolny 1965/66

Do szkoły uczęszczało 328 uczniów. Grono liczyło 15 osób.

15 grudnia 1965 – zakończono prace wykończeniowe w domu nauczyciela.

16 stycznia 1966 – rozpoczęto prace przy montażu instalacji elektrycznej w domu nauczyciela. Wykonawcami byli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radomsku.

24 kwietnia 1966 – z racji obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego odbyło się spotkanie rodziców z przedstawicielami Wojska Polskiego.

2 czerwca 1966 – zmarł Adolf Bandas, wieloletni nauczyciel i kierownik szkoły w Gidlach.

Nad grobem przemawiał Gabriel Mikulski.

24 czerwca 1966 – po raz pierwszy uczniowie klas VII otrzymali promocję do kl. VIII, a nie świadectwo ukończenia szkoły.

Rok szkolny   1966/67

Do grona przybył Andrzej Pietras. Naukę rozpoczęło 358 uczniów w 13 oddziałach.

27 września 1966 – dotychczasowy kierownik szkoły, Marian Ościk, przeszedł do pracy w Wydziale Oświaty na stanowisku podinspektora. Obowiązki kierownika Szkoły Podstawowej w Gidlach objął Gabriel Mikulski, jej dotychczasowy nauczyciel.

3-4 października 1966 – przekazanie obowiązków kierownika szkoły Gabrielowi Mikulskiemu.

Marzec 1967 – Pobyt w szkole redaktorów Polskiej Telewizji z Warszawy.

Marzec 1967 – Założenie Komitetu Rozbudowy Szkoły.

Maj 1967 – Uroczystości Święta Pracy, szkoła miała zaszczyt gościć członka Rady Państwa Jana Dęba – Kocioła.

Maj 1967 – Spotkanie młodzieży naszej szkoły ze studentami afrykańskimi zdobywającymi wiedzę na polskich uczelniach.

Rok szkolny  1967/1968

Wrzesień 1967 r. – Pracę w bieżącym roku szkolnym podjęli:

kierownik szkoły – Gabriel Mikulski,

pozostali nauczyciele – Sabina Borowik, Helena Chmielarz, Edward Chmielarz, Zofia Cudak, Halina Dobroń, Ewa Kozłowska, Alicja Nowakowska, Andrzej Pietras, Wanda Piotrowska, Celina Przech, Henryk Ryba, Krystyna Strączyńska, Klementyna Tazbir, Zofia Wieloch, Maria Woldan.

Naukę rozpoczęło 368 uczniów.

7 listopada 1967 – W rocznicę 50 – lecia Rewolucji Październikowej odbyła się podniosła uroczystość nadania szkole imienia Jakuba Salnikowa „Jaszy”, radzieckiego partyzanta poległego w walce z hitlerowskim okupantem na ziemi radomszczańskiej.

Styczeń 1968 – Uroczyste obchody 23 rocznicy wyzwolenia Ziemi Radomszczańskiej od hitlerowskiego okupanta, spotkanie z członkiem Z.B.O.W.D. Stefanem Andrzejewskim.

Luty 1968 – Wizyta władz powiatowych P.Z.P.R. w szkole, spotkanie z młodzieżą i kandydatami na członków do partii wśród nauczycieli.

Maj 1968 – Powitanie w szkole majora Armii Czerwonej towarzysza Markowa, partyzanta radzieckiego toczącego walki z Niemcami podczas II wojny światowej na naszych terenach. „Poranek przyjaźni” został zakończony towarzyskim spotkaniem z gronem nauczycielskim.

Rok szkolny 1968/1969

Wrzesień 1968 r. – W bieżącym roku szkolnym pracę podjęli:

kierownik szkoły – Gabriel Mikulski,

pozostali nauczyciele – Sabina Borowik, Helena Chmielarz, Edward Chmielarz, Halina Dobroń, Włodzimierz Dawid, Helena Będkowska, Alina Bruckner, Ewa Kozłowska, Alicja Nowakowska, Wanda Piotrowska, Katarzyna Pasek, Celina Przech, Krystyna Strączyńska, Klementyna Tazbir, Maria Woldan.

Czasowo pracę podjęły: Krystyna Cygankiewicz, Zofia Wieloch.

Wrzesień 1968 – Remont budynku szkolnego, zbudowano nowe wejście do szkoły ( przez szatnię).

22 lutego 1969 – Szkoła gościła płk Armii Radzieckiej Wasyla Tarasowicza Sokina.

Kwiecień  1969 – Uroczyste obchody podpisania Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy ZSRR i Polski, pobyt w szkole gości ze Związku Radzieckiego.

Czerwiec 1969 – Szkołę odwiedziła sztafeta „Szlakiem Zwycięstwa”, która pobierała do urn prochy z pól bitewnych II wojny światowej, by potem przekazać je do Smoleńska pod pomnik braterstwa broni.

Czerwiec  1969 – Wybory do Powiatowej Rady Narodowej, na radną kandydowała nauczycielka szkoły w Gidlach  Ewa Kozłowska.

26 lipca 1969 – Na terenie szkoły odbyły się uroczyste obchody 25 – lecia Polski Ludowej i 25 rocznicy powstania konspiracyjnej Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Rok szkolny 1969/1970

Październik 1969 – Obchody 100 – lecia urodzin Włodzimierza Lenina prowadzone przez szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej oraz Sabinę Borowik.

Styczeń  1970 – Kierownik szkoły Gabriel Mikulski brał czynny udział w I Wojewódzkim Zjeździe Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w Łodzi.

Styczeń 1970 – Spotkanie przedstawicieli szkoły ze sławnym aktorem Borysem Ławrowem w ramach obchodów w Polsce Dni Kultury Radzieckiej.

Styczeń 1970 – Wyjazd dwóch nauczycieli szkoły w Gidlach trasą:  Brześć – Wilno – Ryga – Leningrad – Moskwa w ramach „pociągu przyjaźni” zorganizowanego przez Zarząd Wojewódzki TPPR w Łodzi.

30 – 31 maja 1970 – Udział Ewy Kozłowskiej jako delegata w obradach VIII Krajowego Zjazdu TPPR w Warszawie.

Rok szkolny  1970/1971

Wrzesień 1970 r. – Pracę w bieżącym roku szkolnym podjęli:

kierownik szkoły – Gabriel Mikulski,

pozostali nauczyciele – Sabina Borowik, Helena Chmielarz, Edward Chmielarz, Halina Dobroń, Helena Będkowska, Alina Bru”ckner, Bożena Lizak, Ewa Kozłowska, Krystyna Nowak, Katarzyna Pasek, Andrzej Pietras, Celina Przech, Wanda Piotrowska, Krystyna Strączyńska, Klementyna Tazbir, Maria Woldan.

Październik 1970 – Wybór Krystyny Nowak na zastępcę kierownika szkoły im. Jakuba Salnikowa w Gidlach.

Styczeń 1970 – Zmarła Klementyna Tazbir, wieloletni pedagog szkoły w Gidlach.

Rok szkolny 1971/1972

Wrzesień 1971 – Obok dotychczasowych nauczycieli pracę podjęła Agnieszka Gloc.

Listopad 1971 – Szkoła otrzymała od władz oświatowych dyplom za wkład pracy w realizacje postępu pedagogicznego.

Marzec 1972 r. – Z okazji Dnia Kobiet klasa VI b z wychowawcą Krystyną Strączyńską przesłała życzenia polskiej pisarce Halinie Rudnickiej, w podziękowaniu otrzymali od niej zdjęcie z autografem.

Rok szkolny 1972/1973

Brak zapisków o istotnych wydarzeniach z życia szkoły.

Rok szkolny  1973/1974

8 października 1973 – Wizyta w szkole 40 – osobowej delegacji Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej.

19 maja 1974 – Z okazji XXX- lecia PRL i Dnia Zwycięstwa odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej Sztandaru.

Rok szkolny  1974/1975

9 maja 1975 – 30 rocznica wyzwolenia państwa polskiego spod jarzma hitlerowskiego; dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy odbył się uroczysty poranek, na którym została przytoczona historia tamtych dni.

19 maja 1975 – Wizyta żony i sióstr Jakuba Salnikowa naszej w szkole.

Rok szkolny 1975/1976

21 sierpnia 1975 – Na uroczystym apelu inaugurującym rok szkolny 1975/1976 przedstawiciel władz oświatowych kurator Błaszczyk podał do wiadomości, że szkoła w Gidlach otrzymała miano Zbiorczej Szkoły Gminnej.

Styczeń 1976 – Ogłoszono konkurs na hymn szkoły, pierwsze miejsce zajęła piosenka ułożona przez kl. VIII b i została uznana za hymn szkoły.

Rok szkolny  1976/1977

Wrzesień 1976 r. – Do pracy przystąpiło 21 nauczycieli.

Funkcję Gminnego Dyrektora Szkół sprawował Stanisław Kołodziejczyk, zastępcy – Krystyna Nowak, Agnieszka Gloc.

Rok szkolny  1977/1978

Wrzesień 1977 r. – W bieżącym roku szkolnym pracę podjęli:

Gminny Dyrektor Szkół – Krystyna Nowak

z – ca Gminnego Dyrektora Szkół – Celina Przech

z - ca dyrektora – Wanda Piotrowska,

pozostali nauczyciele – Agnieszka Gloc, Helena Będkowska, Stanisława Bartnik, Halina Dobroń, Krystyna Tarnowska, Sabina Borowik, Helena Chmielarz, Edward Chmielarz, Danuta Cieślak, Krystyna Gawrońska, Stanisława Górecka, Eugeniusz Górecki, Bogusława Łęgowik, Małgorzata Nowakowska, Krystyna Pasek, Krystyna Strączyńska, Maria Woldan, Mikulski Gabriel.

Do nauki w szkole przystąpiło 374 uczniów.

Wrzesień 1977 r. – W lesie pod Ewiną stanął obelisk ku czci partyzantów 3 Brygady Józefa Bema poległych w walce z okupantem, w ten sposób społeczność gidelska złożyła hołd poległym.

29 grudnia  1977 – W szkołę odwiedziła żona Jakuba Salnikowa.

9 maja 1978 - Uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa, w czasie, której harcerze z gidelskiej szkoły złożyli kwiaty i ślubowanie pod pomnikiem w Ewinie.

Rok szkolny 1978/1979

Wrzesień 1978 r. – Pracę rozpoczęło 22 pedagogów. Główne funkcje sprawowali:

Gminny Dyrektor Szkół – Krystyna Nowak

Z – ca Gminnego Dyrektora Szkół ds. wychowawczych – Celina Przech

Z – ca Gminnego Dyrektora Szkól ds. szkoły – Wanda Piotrowska

Gminny Komendant ZHP – Krystyna Gawrońska.

Do pracy przystąpiła Krystyna Strączyńska.

Naukę rozpoczęło 357 uczniów.

17 września 1978 – Gmina Gidle została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III klasy za bohaterską postawę mieszkańców w czasie walk z hitlerowcami, udzielenie pomocy walczącym partyzantom.

Rok szkolny  1979/1980

Brak zapisków o istotnych wydarzeniach z życia szkoły.

Rok szkolny  1980/1981

Brak zapisków o istotnych wydarzeniach z życia szkoły.

Rok szkolny   1981/1982

Wrzesień 1981 r. – Pracę w bieżącym roku szkolnym podjęli:

Gminny Dyrektor Szkół – Krystyna Nowak

z – ca dyrektora – Krystyna Strączyńska

z – ca ds. wychowawczych – Celina Przech,

pozostali nauczyciele – Stanisława Bartnik, Helena Będkowska, Sabina Borowik, Danuta Cieślak, Edward Chmielarz, Helena Chmielarz, Halina Dobroń, Krystyna Gawrońska, Eugeniusz Górecki, Stanisława Górecka, Agnieszka Gloc, Bogusław Łęgowik, Małgorzata Nowakowska, Katarzyna Pasek, Maria Połacik, Krystyna Tarnowska, Maria Woldan, Jerzy Zieliński.

6 stycznia 1982 - Spotkanie Grona Pedagogicznego z przedstawicielem Terenowej Grupy Operacyjnej por. Grochulskim w sprawie wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i wynikających z tego faktu ograniczeń swobód obywatelskich, przekazanie odpowiednich zaleceń dotyczące pracy w szkole.

Luty  1982 – Uroczystość z okazji 20. rocznicy powstania Armii Czerwonej.

Rok szkolny 1982/1983

Brak zapisków o istotnych wydarzeniach z życia szkoły.

Rok szkolny 1983/1984

12 października 1983 – Młodzież z gidelskiej szkoły włączyła się w obchody z okazji 40 lat utworzenia I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Rok szkolny  1984/1985

Brak zapisków o istotnych wydarzeniach z życia szkoły.

Rok szkolny   1985/1986

Brak zapisków o istotnych wydarzeniach z życia szkoły.

Rok szkolny  1986/1987

3 listopada 1986 – Uroczysty apel poświecony 69 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej ; przygotowano montaż słowno – muzyczny z piosenkami śpiewnymi w języku rosyjskim.

Rok szkolny  1987/1988

Kwiecień 1988 – Spotkanie z kombatantami z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej.

Rok szkolny  1988/1989

Wrzesień 1988 r. – Pracę w nowym roku szkolnym podjęło Grono Pedagogiczne w składzie:

dyrektor – Krystyna Nowak

z – ca dyrektora – Krystyna Gawrońska

pozostali nauczyciele – Halina Bartnik, Danuta Cieślak, Halina Chrostowska, Halina Dobroń, Teresa Drozdek, Grażyna Engiel, Agnieszka Gloc, Stanisława Górecka, Joanna Kowalska, Krystyna Kubasiak, Beata Kucharska, Bogusława Łęgowik, Ewa Mariankowska, Anna Norberczyk, Jolanta Nowak, Bogdan Nowak, Jadwiga Olejniczak, Celina Przech, Krystyna Strączyńska, Krystyna Tarnowska, Zdzisława Wiaderek, Maria Woldan, Marianna Zatoń, Anna Kowalik – Gwiaździńska.

11 listopada 1988 – W rocznicę Odzyskania Niepodległości Towarzystwo Przyjaciół Gidel zorganizowało pod Dębem Wolności uroczysty wiec, obok siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej odsłonięto obelisk upamiętniający datę 11 listopada.

Rok szkolny  1989/1990

Wrzesień 1989 r. – Pracę w bieżącym roku szkolnym podjęli następujący nauczyciele:

dyrektor szkoły – Krystyna Nowak

z – ca dyrektora – Krystyna Gawrońska,

pozostali nauczyciele – Jolanta Nowak, Halina Dobroń, Zdzisława Wiaderek, Marianna Zatoń, Joanna Kowalska, Krystyna Tarnowska, Bogusława Łęgowik, Ewa Mariankowska, Celina Przech, Anna Norberczyk, Teresa Drozdek, Danuta Cieślak, Krystyna Strączyńska, Jadwiga Olejniczak, Maria Woldan.

Nauczyciele, którzy przybyli – Anna Woldan, Anna Matuszczyk, Aleksandra Nowak, Janusz Pachulski.

Rok szkolny  1990/1991

Wrzesień 1990 r. – Skład Grona Pedagogicznego uległ zmianie: do pracy w Komendzie Hufca ZHP odszedł Janusz Pachulski, z urlopów wychowawczych wróciły Maria Połacik oraz Urszula Bartnik, na urlopie zdrowotnym nadal przebywa Danuta Cieślak, z końcem ubiegłego roku szkolnego na emeryturę odeszła Stanisława Górecka, do Grona dołączyli obaj księża - ks. prałat Marian Dumała oraz ks. prefekt Maciej Woszczyk.

16 października 1990 – Spotkanie z rodzicami dotyczące nadania szkole nowego imienia.

14 stycznia 1990 – Uczczenie przez młodzież szkolną rocznicy wyzwolenia Warszawy i naszej okolicy spod okupacji hitlerowskiej.

14 stycznia 1990 – Rada Rodziców zaakceptowała wniosek dyrektora szkoły o przywrócenie szkole imienia Józefa Piłsudskiego.

5 maja 1991 r. – W majową niedzielę w czasie trwania odpustu przeprowadzono kwestę na sztandar szkoły; ks. Marian Dumała, zapraszając wszystkich uczestników na uroczystość przywrócenia szkole w Gidlach imienia Józefa Piłsudskiego, zamieścił ogłoszenie w Tygodniku Katolickim „Niedziela”.

12 maja 1991 r. – Z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego przywrócono Szkole Podstawowej w Gidlach imię Józefa Piłsudskiego, z tej okazji odsłonięto nad głównym wejściem do szkoły pamiątkową tablicę ufundowaną przez Andrzeja Śpiewaka.

Rok szkolny  1991/1992

Wrzesień 1991 r. – Szkoła liczy 351 uczniów i 29 nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym pracę podjęli:

dyrektor – Krystyna Nowak

z – ca dyrektora – Krystyna Gawrońska

pozostali nauczyciele – Halina Bartnik, Urszula Bartnik, Halina Chrostowska, Danuta Cieślak, Teresa Drozdek, Ewa Mariankowska, Anna Norberczyk, Aleksandra Nowak, Jadwiga Olejniczak, Anna Połacik, Celina Przech, Krystyna Kubasiak, Krystyna Tarnowska, Zdzisława Wiaderek, Maria Woldan, Marianna Zatoń, Jolanta Nowak, Anna Woldan, Teresa Molenda, Grażyna Ratkowska, Krystyna Strączyńska, ks. Marian Dumała, ks. Maciej Woszczyk

Nauczyciele, którzy przybyli – Maria Broniszewska, Anna Bednarz, Agata Jeziorska, Gabriela Gawrońska..

14 października 1991 r. – Protest nauczycieli przeciw przygotowywanym, niekorzystnym dla nich, zmianom w oświacie.

20 lutego 1992 r. – Konkurs na dyrektora szkoły, w rezultacie którego dyrektorem szkoły w Gidlach od 1 września 1992 r. został Janusz Pachulski.

28 lutego 1992 r. – Strajk nauczycieli i pracowników oświaty przeciwko próbom bardzo niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela.

10 maja 1992 r. – Uroczyste obchody na boisku szkolnym 80 – tej rocznicy założenia Gidelsko – Pławińskiego Towarzystwa Przeciwpożarowego.

Rok szkolny  1992/1993

1 września 1992 r. – Obowiązki dyrektora szkoły przejął Janusz Pachulski, wicedyrektorem została Teresa Drozdek – Małolepsza.

Grono opuściły Jolanta Nowak i Anna Woldan, które wraz z klasami „O” zostały przeniesione do placówki przedszkolnej oraz Krystyna Nowak, która odeszła na emeryturę.

Do Grona dołączyła Małgorzata Ostojska.

2 grudnia 1992 r. – Szkołę odwiedził vice mistrz olimpijski z Barcelony ’92 r. R. Stępień i młodzieżowy mistrz Polski w zapasach J. Kołek.

1 marca 1993 r. – Dyrektor Janusz Pachulski ogłosił rozpoczęcie kampanii, która miała na celu przygotowanie uczniów do uroczystości przywrócenia szkole sztandaru im. Józefa Piłsudskiego.

Kwiecień 1993 r. – Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.

30 kwietnia 1993 r. – Podsumowanie kampanii.

9 maja 1993 r. – Uroczystość przywrócenia Szkole Podstawowej w Gidlach sztandaru imienia Józefa Piłsudskiego.

5 czerwca 1993 r. – Zmarła wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej w Gidlach Krystyna Nowak.

12 – 13 czerwca 1993 r. – Uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzynarodowej Parafiadzie w Warszawie, reprezentowali szkołę w zawodach sportowych, kulturalnych i artystycznych.

Rok szkolny  1993/1994

Wrzesień 1993 r. – Skład Grona Pedagogicznego:

dyrektor – Janusz Pachulski

wicedyrektor szkoły – Teresa Drozdek – Małolepsza

pozostali nauczyciele – Anna Bednarz, Małgorzata Ostojska, Halina Bartnik, Zdzisława Wiaderek, Maria Broniszewska, Marianna Zatoń, Krystyna Kubasiak, Anna Norberczyk, Danuta Cieślak, Aleksandra Nowak, Halina Chrostowska, Jadwiga Olejniczak, Maria Woldan, Gabriela Gawrońska, Ewa Mariankowska, Krystyna Gawrońska

Szkoła liczy 342 uczniów.

Rok szkolny  1994/1995

Wrzesień 1994 r. – Grono Nauczycielskie powiększyło się o nauczycielkę religii Iwonę Pilarską i ks. Czesława Kierasa oraz A. Jezuitę i M. Tarnowską.

10 września 1994 r. – Uroczystości związane z 50 rocznicą bitwy na Ewinie.

21 listopada – 8 grudnia 1994 r. – Zawieszono zajęcia lekcyjne z powodu niskiej frekwencji, będącej wynikiem zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby (żółtaczkę zakaźną).

12 maja 1995 r. – Po raz pierwszy uroczyście obchodzono Dzień Patrona.

12 maja 1995 r. – Odbyła się uroczysta sesja naukowa na Zamku Królewskim w Warszawie zorganizowana przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego, Towarzystwo Miłośników Historii i Wojskowy Instytut Historyczny, w której udział wzięła Maria Woldan – nauczyciel historii oraz uczennica Małgorzata Zadworna – laureatka konkursu pt. „Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”.

1 czerwca 1995 r. – Dzień 1 czerwca został ogłoszony w gidelskiej szkole Dniem Sportu.

Rok szkolny  1995/1996

Wrzesień 1995 r. – W tym roku szkolnym funkcję dyrektora szkoły pełnił Janusz Pachulski, obowiązki zastępcy dyrektora sprawowała Maria Broniszewska.

Grono Pedagogiczne powiększyło się o Małgorzatę Marchewkę oraz Bożenę Rączkowską.

19 listopada 1995 r. – II tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej mieściła się w szkole.

31 stycznia 1996 r. – Pan Janusz Pachulski został powołany na stanowisko Wójta Gminy Gidle, w związku z tym złożył rezygnacje z pełnienia funkcji dyrektora szkoły; ogłoszono konkurs na to stanowisko, do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora szkoły pełniła Maria Broniszewska.

28 lutego 1996 r. – W wyniku konkursu dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gidlach została  Małgorzata Ostojska.

13 maja 1996 r. – Uroczystość przekazania do użytku sali gimnastycznej.

20 czerwca 1996 r. – Szkołę odwiedził znany piłkarz pochodzący się z naszej gminy – Sławomir Majak.

Rok szkolny  1996/1997

Wrzesień 1996 r. – W bieżącym roku szkolnym funkcję dyrektora szkoły pełniła Małgorzata Ostojska, wicedyrektorem została Ewa Mariankowska.

Grono Pedagogiczne powiększyło się o Pawła Ojrzyńskiego oraz ks. Tomasza Słabiaka.

1 czerwca 1997 r. – Zorganizowanie przez Wójta Gminy Gidle Janusza Pachulskiego imprezy sportowej – I Masowego Biegu Przełajowego o Puchar Wójta Gminy Gidle.

Rok szkolny  1997/98

Dyrektorem szkoły była  Małgorzata Ostojska.

8 listopada 1997 – w szkole odbyła się uroczystość wręczenia medali, przyznanych przez Prezydenta RP 15 parom małżeńskim, obchodzącym Złote Gody.

Czerwiec 1998 – pierwszy raz klasą kończącą szkołę podstawową jest kl.VI.

3 sierpnia 1998 – trwały uroczystości podniesienia Sanktuarium Matki Bożej Gidleskiej do godności bazyliki mniejszej; w szkole miał miejsce uroczysty obiad, na którym zebrali się dostojni goście.

Rok szkolny   1999/2000

1 września 1999 – zmieniła się nazwa szkoły i uzyskała brzmienie: Publiczna Szkoła Podstawowa im.J.Piłsudskiego w Gidlach.

W szkole zostało utworzone stanowisko wicedyrektora, które pełniła Krystyna Kubasiak.

Do grona dołączyli: Urszula Sobieraj {n-cielka j.niemieckiego} i Beata Zawadzka {n-cielka j. angielskiego}

11 listopada 1999 – o godz.17.00 w szkole odbyła się Wieczornica, upamiętniająca Dzień Odzyskania Niepodległości. Obecny był porucznik AK, p. Krystian Juszczyk- świadek walk z hitlerowskim okupantem.

19 listopada 1999 – na cmentarzu w Gidlach odbyło się odsłonięcie mogiły powstańców 1863 r. Słowo o bohaterach wygłosił rektor WSP w Częstochowie, Ryszard Szwed.

Grudzień 1999 – uroczysta sesja gminna – nadanie herbu i flagi Gminie Gidle.

Rok szkolny   2000/2001

W czasie wakacji wymieniono większość okien na nowe. Pracę rozpoczęła p. Jolanta Załóg.

W szkole uczyło się 222 uczniów.

10-20 września 2000 – 21 uczniów uczniów kl.V kl VI wyjechało na „Zieloną Szkołę” do nadmorskiej miejscowości Sianożęty.

10 listopada 2000 – Fundacja Rodziny Piłsudskich zawiadomiła szkołę o powstaniu w dworku „Milusin” w Sulejówku muzeum rodzinnego Marszałka J.Piłsudskiego.

12-24 maja 2001 – 36 uczniów uczniów kl.II-IV przebywało na „Zielonej Szkole” w Kołobrzegu.

Rok szkolny   2001/2002

25-26 maja 2002 – w Warszawie odbył się ogólnopolski finał turnieju „Supermózg”. Województwo łódzkie reprezentowało 4 chłopców ze szkoły w Gidlach. Na turnieju zajęli 12. miejsce.

Rok szkolny   2002/2003

Dyrektorem szkoły była Krystyna Kubasiak. Szkoła liczyła 214 uczniów {w 11 oddziałach}.

Naukę rozpoczęło 213 uczniów.

3 maja 2003r. – na boisku szkolnym odbył się pierwszy w historii festyn, zorganizowany przez PSP w Gidlach. Na scenie debiutował powstały przy szkole zespół folklorystyczny „Gidlanie”, prowadzony przez p. Annę Bednarz.

20-29 maja i 30 maja do 8 czerwca 2003  – dwie grupy uczniów {ogółem 70 osób} wypoczywały na „Zielonej Szkole” w Miłkowie koło Karpacza.

17 sierpnia 2003 – w  Sanktuarium M.B. Gidelskiej uroczyście obchodzono 80. rocznicę koronacji Cudownej Figurki. Nabożeństwo celebrował Ks. Prymas Józef Glemp.

Rok szkolny   2003/2004

We wrześniu pracę w szkole rozpoczęły: Ewa Matyjaszczyk i Anna Kowalczyk. Z grona odeszły: Anna Norberczyk, Jadwiga Olejniczak, Beata Zawadzka.

10 grudnia 2003 – powstało Gminne Centrum Informacji, mające swą siedzibę w oficynie, tuż obok Urzędu Gminy Gidle. Pracownicy GCI służyć będą pomocą rolnikom, uczniom i studentom, a także osobom bezrobotnym. Każdy mieszkaniec gminy może tu skorzystać z kawiarenki internetowej i urządzeń biurowych.

Rok szkolny   2004/2005

2 grudnia 2004 – radni podjęli uchwałę o utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach. Będzie on miał swą siedzibę przy ul.Pławińskiej 22 – w oficynie obok Urzędu Gminy.

2 kwietnia 2005 – cały świat pogrążył się w smutku i żałobie. Zmarł Wielki Papież – Jan Paweł II .

8 kwietnia 2005 – uczniowie PSP w Gidlach, wraz z całym lokalnym społeczeństwem uczestniczyli w nabożeństwie żałobnym w kościele parafialnym, oddając hołd Wielkiemu Polakowi, ukochanemu Ojcu Świętemu i wspaniałemu człowiekowi, jakim był papież Jan Paweł II.

Rok szk.2005/2006

Wrzesień 2005 - Pracę w PSP w Gidlach rozpoczęła Iwona Lubieniecka – nauczyciel języka polskiego.

Rok szk. 2006/2007

22 września 2006 – w Publicznym Gimnazjum w Gidlach miała miejsce podniosła uroczystość nadania imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. Szkoła otrzymała także sztandar.

Grudzień 2006 – w związku z objęciem przez p. Krystynę Kubasiak funkcji Wójta Gminy Gidle, pełniącą obowiązki dyrektora szkoły została p. Halina Chrostowska.

Rok szk. 2007/2008

Funkcję dyrektora szkoły objęła Maria Broniszewska.

Do grona przybyły : Ewelina Kuś {nauczyciel j.angielskiego} i Agnieszka Kowalska {pracownik świetlicy i pedagog szkolny} oraz Anna Dąbrowska – pracownik biblioteki.

W tym roku szkoła przystąpiła do II edycji ogólnopolskiego programu, będącego kontynuacją akcji społecznej „Szkoła z klasą”. Uczniowie klas IV – VI, starając się o zyskanie zaszczytnego tytułu „Uczniowie z klasą” wykonali cztery projekty edukacyjne. Ich publiczna prezentacja uświetniła Dzień Patrona Szkoły, który wyjątkowo tego roku odbył się 29 kwietnia. Kilkumiesięczny wysiłek dzieci i nauczycieli został doceniony, a cel osiągnięty.

26 września 2008 r. – uczniowie PSP w Gidlach po raz pierwszy wzięli udział w Europejskim Dniu Języków Obcych. Z tej okazji odbyła się akademia, na której zaprezentowano ciekawostki, dotyczące krajów europejskich, wykonano piosenki w jęz. angielskim i niemieckim oraz przeprowadzono quiz z wiedzy o krajach UE.

Rok szkolny 2008/2009

Dyrektorem szkoły jest Maria Broniszewska.

W tym roku placówki obchodzi jubileusz 200-lecia istnienia. Z tej okazji zaplanowano wiele imprez, konkursów i spotkań z absolwentami szkoły.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny